form feed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form feed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form feed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form feed.

Từ điển Anh Việt

 • form feed

  (Tech) tiếp mẫu (giấy in)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • form feed

  * kỹ thuật

  lệnh đẩy giấy

  nạp giấy

  sự dẫn tiến giấy

  sự nạp giấy

  tiếp giấy

  toán & tin:

  sự cấp giấy