form stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • form stop

  * kỹ thuật

  ngừng do hết giấy

  toán & tin:

  báo hết giấy

  bộ báo dừng hết giấy

  bộ cảm biến hết giấy