form-only nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form-only nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form-only giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form-only.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • form-only

    being a matter of form only; lacking substance

    a form-only requirement that is usually ignored

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).