form of advertisement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form of advertisement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form of advertisement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form of advertisement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • form of advertisement

    * kinh tế

    cách thức quảng cáo