form of action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form of action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form of action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form of action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • form of action

    * kinh tế

    thủ tục tố tụng