flexible wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible wire

    * kỹ thuật

    dây mềm