flexible pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible pier

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ cầu mềm

    trụ mềm