flexible bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible bond

    * kinh tế

    trái khoán có tính co giãn