flexible sheath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible sheath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible sheath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible sheath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible sheath

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống mềm (chứa cáp)