flexible unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible unit

    * kỹ thuật

    thiết bị vạn năng

    toán & tin:

    đơn vị vạn năng