flexible pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible pipe

    * kỹ thuật

    ống

    ống dễ uốn

    ống mềm