flexible metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible metal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible metal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kim loại mềm