flexible tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible tie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible tie

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thanh mềm