flexible arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible arm

    * kỹ thuật

    y học:

    cần dẻo