flexible firm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible firm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible firm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible firm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible firm

    * kinh tế

    hãng linh hoạt