flexible axle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible axle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible axle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible axle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible axle

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục mềm