flexible box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible box

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hộp linh hoạt