flexible tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible tube

    * kỹ thuật

    ống

    ống dẻo

    ống mềm