flexible gasket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible gasket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible gasket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible gasket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible gasket

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thiết bị đệm mềm