flexible bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible bar

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thanh mềm