flexible cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible cable.

Từ điển Anh Việt

  • flexible cable

    (Tech) cáp mềm dẻo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible cable

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp nhiều sợi