flexible hose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible hose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible hose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible hose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible hose

    * kỹ thuật

    ống dẻo

    ống linh hoạt

    ống mềm