flexible lining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible lining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible lining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible lining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible lining

    * kỹ thuật

    lớp lót đàn hồi