flexible tubing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible tubing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible tubing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible tubing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible tubing

    * kỹ thuật

    ống

    ống mềm