flexible foam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible foam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible foam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible foam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible foam

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bọt mềm

    chất xốp mềm