flexible mold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible mold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible mold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible mold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible mold

    * kỹ thuật

    khuôn đàn hồi