flexible curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible curve

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thước mềm