flexible panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible panel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    panen dẻo