flexible array nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible array nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible array giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible array.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible array

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mảng linh hoạt