flexible tray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible tray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible tray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible tray.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible tray

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    khay mềm