flexible roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible roof

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mạt đường mềm