flexible arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible arch

    * kỹ thuật

    vòm thoải