flexible (an) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible (an) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible (an) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible (an).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible (an)

    * kỹ thuật

    linh hoạt

    mềm