flexible duct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible duct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible duct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible duct.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible duct

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống bọc mềm