flexible tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible tank

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thùng chứa mềm