flexibleness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexibleness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexibleness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexibleness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flexibleness

  Similar:

  flexibility: the property of being flexible; easily bent or shaped

  Antonyms: inflexibility

  flexibility: the quality of being adaptable or variable

  he enjoyed the flexibility of his working arrangement

  Antonyms: inflexibility

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).