flexible door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible door.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible door

    * kỹ thuật

    cửa gấp