flexible steel pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible steel pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible steel pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible steel pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible steel pile

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống thép uốn được