flexible cross beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible cross beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible cross beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible cross beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible cross beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm ngang mềm