flexible cable system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible cable system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible cable system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible cable system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flexible cable system

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ dây mềm