dry pint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry pint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry pint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry pint.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dry pint

    Similar:

    pint: a United States dry unit equal to 0.5 quart or 33.6 cubic inches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).