pint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pint.

Từ điển Anh Việt

 • pint

  /paint/

  * danh từ

  Panh (đơn vị đo lường bằng 0, 57 lít ở Mỹ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pint

  a British imperial capacity measure (liquid or dry) equal to 4 gills or 568.26 cubic centimeters

  a United States dry unit equal to 0.5 quart or 33.6 cubic inches

  Synonyms: dry pint

  a United States liquid unit equal to 16 fluid ounces; two pints equal one quart