pintle stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pintle stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pintle stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pintle stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pintle stone

    * kỹ thuật

    đá ốp chân tường