pintle assembly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pintle assembly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pintle assembly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pintle assembly.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pintle assembly

    * kỹ thuật

    bộ móc nối