pintle injection nozzle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pintle injection nozzle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pintle injection nozzle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pintle injection nozzle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pintle injection nozzle

    * kỹ thuật

    ô tô:

    vòi phun có chốt tiết lưu

    vòi phun có đuôi trụ