pintle valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pintle valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pintle valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pintle valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pintle valve

    * kỹ thuật

    van kim