pintle chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pintle chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pintle chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pintle chain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pintle chain

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    xích bản lề

    xích chốt