pintaux nozzle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pintaux nozzle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pintaux nozzle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pintaux nozzle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pintaux nozzle

    * kỹ thuật

    ô tô:

    một dạng kim phun diesel