pinto bean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinto bean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinto bean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinto bean.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pinto bean

    * kinh tế

    đậu Ấn Độ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pinto bean

    mottled or spotted bean of southwestern United States; usually dried