pint-sized nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pint-sized nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pint-sized giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pint-sized.

Từ điển Anh Việt

  • pint-sized

    * tính từ

    rất nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet